Tehostamme tutkimuksilla

Mainontaa

Tutkimukset ovat tärkeä osa palvelutarjoamaamme.
Analysoimme dataa ja tutkimme markkinoinnin vaikuttavuutta.
Teemme tutkimuksia, jotka auttavat asiakasta kehittämään ja ymmärtämään paremmin liiketoimintaansa sekä meitä tekemään parempaa markkinointia.
Osaamme suunnitella asiakkaallemme relevantteja tutkimuksia, jotka antavat vastauksia liiketoiminnan ja markkinoinnin kysymyksiin.
Jalostamme datasta ja tutkimustiedosta työkaluja asiakkaamme liiketoiminnan tueksi.
Räätälöimme tutkimukset asiakkaan tarpeiden mukaan, jotta niistä saadaan paras hyöty irti.
Käytössämme ovat sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät.

Ota yhteyttä painike

Tutkimuksiimme kuuluvat

Seuraavat

* Asiakaskannan analyysit

* Kilpalija-analyysit

* Bränditutkimukset ja jatkuva brand tracking

* Kampanjatutkimukset

* Mainonnan esitestit

* Ostopolkuanalyysit

* Huomioarvomittaukset

* Kohderyhmäanalyysit

* Potentiaalin kartoitukset

* Sivustotutkimukset

Tutkimukset-Lumetonilla

Asiakkaat ja kuluttajaymmärrys

Asiakas- ja Kohderyhmäanalyysit

Asiakas- ja kohderyhmätuntemus on tärkeää perustaa mutun sijaan tutkittuun tietoon.
Selvitä, ketkä asiakkaistasi muodostavat suurimman osan myynnistä tai minkälaisia ylikorostumia kaikkein tuottavimmasta asiakasryhmästänne löytyy.
Tutki, millaisille ihmisille uusi tuote tai palvelu kannattaa lanseerata.
Jos asiakaskantaa on jo tutkittu, mutta tuottavimpaan asiakasryhmään ei ole voitu suoraan kohdentaa, ratkaisu löytyy myös siihen.
Oli tarpeesi sitten nykyasiakkaiden parempi tunteminen tai potentiaalisten asiakkaiden kartoitus, me voimme auttaa.
Tutkimme asiakaskantaanne CRM- tai verkkokauppadatan pohjalta, segmentoimme asiakasryhmät peilaten niitä matemaattisiin yli- ja alikorostumiin.
Asiakaskannan analysointia varten käyttämämme ohjelmisto käyttää tähän Väestörekisterin, Kiinteistörekisterin, Traficomin, Verotietojen sekä Kantarin tietoja.
Meiltä löytyy keinot kohdennusdatan räätälöintiin. Tämä tarkoittaa, että tavoitamme parhaan asiakassegmenttinne mainonnalla kaikkien tunnetuimpien uutis- ja viihdesivustojen kautta.

Ota yhteyttä painike

Tunnettuus Bränditutkimukset

Ja Jatkuva Brand Tracking

Brändin seuraaminen tutkimusten avulla on välttämätöntä.
Kilpailukenttä ja kuluttajien asenteet, käytös ja mielipiteet muuttuvat koko ajan ja on tärkeää seurata, mitä vaikutuksia näillä muutoksilla on brändiin suhtautumisessa.
Tarkastele brändiäsi ja sen valituttuja kilpailijoita kokonaisvaltaisessa tutkimuksessa seuraavien KPI-mittareiden valossa:

  • tunnettuus
  • ostohalukkuus ja ostoon vaikuttavat tekijät
  • mainonnan muistaminen
  • brändeihin liitetyt ominaisuudet
  • pitäminen
  • suosittelu (NPS Net Promoter Score)

Bränditutkimukset voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti.
Bränditutkimus voidaan toteuttaa myös uusittavana seurantatutkimuksena, jolloin pääset seuraamaan brändin kehitystä ja sitä, miten brändi on saavuttamassa sille asetettuja pitkäaikaisia strategisia tavoitteita.
Seurantatutkimuksen avulla saat ymmärrystä myös siihen, millä strategisilla osa-alueilla brändi on kehittynyt ajan mittaan.
Huomaat myös, mille osa-alueille on hyvä panostaa enemmän vahvistaaksesi brändin markkina-asemaa tai hyödyntääksesi markkinoiden brändille suomaa momentumia.

Käyttökokemus Sivustotutkimukset

UX-Tutkimus

Pysy asiakkaiden tarpeiden sekä kilpailijoiden edellä tutkimuksen ja iteratiivisen kehittämisen avulla.
Miellyttävä käyttökokemus ja sujuva sivuston käytettävyys on edellytys hyvälle käyttökokemukselle.
Tunnista mahdolliset epäjohdonmukaisuudet sivustollasi, lyhennä ostopolkua verkkokaupassasi ja perusta kehittämispäätökset tutkittuun tietoon.
Tarjoamme UX-tutkimukset yhdistettynä katseen seurantaan ja hiiren liikkeisiin, jopa 24 tunnissa.
Pääset seuraamaan myös tunnetiloja testauksen aikana, perustuen MIT:n kehittämään kasvojen- ja ilmeiden pohjalta tehtyyn tunnetiloja mittaavaan ohjelmistoon.
Saat tietoa digitaalisten palveluidesi aidoista käyttäjäkokemuksista.

Ota yhteyttä painike

Vaikuttavuus huomioarvomittaus

Mainonnan tehokkuus

Mittaa, nähdäänkö mainoksesi.
Mittaa klikkiä pidemmälle ja saa koneanalytiikkaa ja perinteisiä mediamittareita syvempää tietoa.
Tunnista optimaalisimmat mainoskoot ja -paikat arvokkaimpien mediakumppanien tunnistamiseksi, sekä kontekstuaalisen mainonnan arvo.
Testaa eri luovien versioiden huomioarvot live-mediaympäristössä, silmänliikkeisiin perustuen.
Saat myös ACPH (Attention Cost Per Hour) ja CPMS (Cost Per Mille Seen) mittauksen ja niiden vertailudatan, mistä on on erityisen paljon hyötyä mainonnan vaikuttavuuden optimointiin.
Heatmap-kuvilla tehostat mainonnan visuaalista suunnittelua, sekä pääset katsomaan mihin kilpailijoiden mainoksissa huomio kiinnittyy.
Tunnista kilpailijoidesi mainosstrategiat ja tutustu kilpailijoiden kampanjaviesteihin.

Kampanjatutkimus mainonnan toimivuus

Design ja konsepti –tutkimus

Mainosten ja kampanjoiden tutkiminen on keskeinen osa menestyksekästä markkinointistrategiaa.
Selvitä, ymmärtääkö kohderyhmä mitä mainonnallasi halutaan kertoa, meneekö mainontasi kilpailijan piikkiin tai miten kohderyhmä suhtautuu mainontaasi.
Toteuta kanssamme mainonnan esi- tai jälkitestit yhdelle mainokselle tai kokonaiselle kampanjalle, jossa on mukana elementtejä useisiin eri medioihin.
Näin varmistat, että mainoseurosi eivät mene hukkaan.
Tutkimuksen avulla saat tietoa brändisi spontaanista tunnettuudesta, brändisi mainonnan muistamisesta, tunnistettavuudesta, erottuvuudesta sekä mainonnan vaikutuksesta ostohalukkuuteen.
Testaa eri vaihtoehtoja jo suunnitteluvaiheessa, ennen kuin teet isoja päätöksiä brändisi pääviestien tai visuaalisten ilmeiden (esim. pakkaus tai logo) suhteen.
Voit selvittää myös testattavien viesti- tai visuaalisten ilmeiden erottuvuuden ja sopivuuden brändille, sekä sen, kommunikoiko viesti/visuaalinen ilme toivottuja asioita ja näiden vaikutukset ostohalukkuuteen.

Ota yhteyttä painike